Grupa IZ Stacja Badawcza Trzody Chlewnej - Strona Główna

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
Żerniki Wielkie Sp. z o.o.

ferma

  Spółka pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Spółka z o.o. została wyodrębniona ze struktur Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie 25 czerwca 1995 roku. W rejonie Polski południowo- zachodniej jest jedyną tego typu jednostką. Produkowany tutaj materiał hodowlany w postaci loszek linii matecznych wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem genetycznym a produkowany żywiec wieprzowy – bardzo dobrymi cechami rzeźnymi. Średni stan loch wynosi 600 sztuk a produkcja prowadzona jest w systemie zamkniętym.
   Jednostka posiada tzw. pozwolenie zintegrowane będące dowodem na to, że spełnia wszystkie wymogi związane z ochroną powietrza, wody i gleby . Wskaźniki produkcyjne osiągane na fermie stawiają ją w rzędzie najwybitniejszych jednostek tego typu w kraju (ponad 28 sztuk prosiąt odchowanych od maciory w roku, ponad 24 tuczniki sprzedane od jednej maciory).

Hodowla

Tuczniki

  ZD IZ PIB Żerniki Wielkie Spółka z o.o. prowadzi hodowlę zarodową obejmującą stada ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej. Ogółem w gospodarstwie utrzymuje się średnio około 150 loch zarodowych. Pod względem liczebności są to jedne z największych stad zarodowych w Polsce. Celem hodowli jest wyselekcjonowanie stad ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej o wybitnych walorach rozrodczych, tucznych i rzeźnych. Stada będące pod oceną, wskutek wieloletniej pracy hodowlanej zostały, jako jedne z pierwszych stad zarodowych w Polsce, całkowicieuwolnione od genu wrażliwości na stres - RYR1. Zwierzęta przeznaczone na remont jak i sprzedaż posiadają wysoką wartość hodowlaną w zakresie cech rozpłodowych oraz tucznych i rzeźnych.
  Należy zaznaczyć, że oprócz wysokich parametrów fenotypowych w odniesieniu do cech rozpłodowych, tucznych i rzeźnych średnie wyniki zbiorczej wartości hodowlanej BLUP (BLUP-ZWH) loszek czystorasowych znacząco przewyższają średnie wartości oszacowane dla całej populacji loszek ocenionych w danej rasie w Polsce, wynosząc 11,04 dla rasy wbp oraz 10,55 w rasie pbz.
  Odchyłka BLUP dla standaryzowanego przyrostu dziennego jest wyższa niż średnia w Polsce, stanowiąc + 0,22 w rasie wbp oraz + 0,63 w rasie pbz, co świadczy o wysokiej wartości tucznej produkowanych loszek, cechy, która w znaczącym stopniu wpływa na wyniki ekonomiczne tuczu.
  Szczególnie dobre wyniki wartości hodowanej uzyskiwane są jednak w odniesieniu do cech rozrodczych ( liczba prosiąt urodzonych żywych w miocie oraz liczba prosiąt odchowanych do 21 dnia życia). W tych cechach odchyłki BLUP bardzo znacząco przewyższają średnie oszacowane dla całej populacji w Polsce stanowiąc w rasie wbp + 1,26 odchylenia standardowego w liczbie prosiąt żywo urodzonych oraz + 1,37 w liczbie prosiąt odchowanych. W rasie pbz wartości te wynoszą odpowiednio + 0,94 oraz + 1,14 odchylenia standardowego.
  Przedstawione wyzej wyniki wskazują na znaczny potencjał stad w odniesieniu do cech związanych z rozrodem a w szczególności troskliwości macierzyńskiej. Wielkość oraz jakość produkcji decyduje o tym, że Jednostka jest jednym z czołowych realizatorów założeń Krajowego Programu Hodowlanego Trzody Chlewnej „POLSUS”.
  Niewątpliwie materiał hodowlany produkowany w Zakładzie ma decydujący wpływ na jakość produkowanego żywca wieprzowego na terenie woj. dolnośląskiego jak i województw ościennych.

Produkcja żywca

Tuczniki

  Jednostka sprzedaje rocznie około 15 000 sztuk tuczników. Do tego celu pozyskuje się żeński materiał hodowlany pochodzący ze stad ocenianych, który unasienia się nasieniem knurów mieszańcowych pochodzących ze Stacji Unasieniania. W efekcie uzyskuje się wysokomięsne tuczniki o mięsności tusz powyżej 59%, które stanowią doskonały, wyrównany i znacząco liczny materiał rzeźny charakteryzujący się wysoką jakością mięsa. W 2011 roku zakład uzyskał Certyfikat Systemu Jakości Wieprzowiny PQS – kompleksowego, zintegrowanego systemu produkcji wieprzowiny wysokiej jakości.

Nauka

  Sztandarowym zadaniem fermy jest tworzenie zaplecza doświadczalnego i świadczenie usług do tematów badawczych realizowanych przez jej załogę oraz pracowników naukowych Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie, oraz wdrażanie ich wyników do hodowli i chowu masowego. Jednostka sukcesywnie zwiększa ilość przyjmowanych z niemal wszystkich działów Instytutu Zootechniki zleceń. Na szczególnie dużą skalę prowadzone są badania w zakresie biotechniki i biotechnologii rozrodu świń. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć urodzenie się jesienią 2010 roku transgenicznego knurka dla genu p- GAL-GFPBsd oraz loszki transgenicznej dla genu CD-59. Co ważne, wszystkie świnie transgeniczne uzyskiwane są dla potrzeb biomedycznych, głównie dotyczących ksenotransplantacji. Owocem prowadzonych prac są dwa przyznane patenty ( sposób transplantacji nitryfikowanych blastocyst świńskich oraz sposób konserwacji nasienia knura ) oraz trzy nowe wnioski patentowe. Możliwe było również opracowanie dwóch wzorów użytkowych. Ferma jest cenionym partnerem innych jednostek naukowo – badawczych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz prywatnych hodowców trzody chlewnej w całej Polsce.

Biogazownia

Tuczniki

  Rozpoczęta w 2010 roku budowa biogazowni ma przynieść Jednostce korzyści związane z obniżeniem kosztu zakupu energii elektrycznej oraz pozytywnie wpłynąć na środowisko poprzez przetworzenie obornika i gnojówki ( a w przyszłości gnojowicy ) na bezodorowy nawóz organiczny. Generalnym Realizatorem Inwestycji dla Polskich Biogazowni Energy Żórawina Sp. z o.o. są Polskie Biogazownie S.A. Właścicielem obu podmiotów jest Polenergia Biogaz Sp. z o.o., która zajmuje się pozyskiwaniem i wykorzystaniem biogazu wytworzonego z odpadów organicznych w instalacjach biogazowych oraz biogazu odzyskanego z odgazowania składowisk komunalnych. Polenergia Biogaz Sp. z o.o. jest częścią Grupy Polenergia inwestującej w innowacyjne i ekologiczne projekty inwestycyjne.
  Biogazownia oparta jest na technologii holenderskiej firmy HoSt B.V. Aktualnie trwa rozbudowa biogazowni mająca na celu osiągnięcie maksymalnej mocy produkcji w wysokości 2MW.

 

Linki:

Strona IZ
Strona POLSUS

Kontakt:

Żerniki Wielkie
ul. Badawcza 4
55- 020 Żórawina
tel. (71) 316-51-64
fax (71) 316-54-77
izsbtchzw@wp.pl
mapa dojazdu